6.6. ACREDITAREA TRANSFRONTALIERĂ

6.6. ACREDITAREA TRANSFRONTALIERĂ

 

Posibilitatea ca un organism de evaluare a conformitatii sa solicite acreditarea din partea unui organism national de acreditare stabilit intr-un alt stat membru nu este avuta in vedere decat intr-un numar limitat de cazuri. In temeiul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, organismele de evaluare a conformitatii, indiferent daca este vorba despre organisme de terta parte sau de prima parte/interne, sunt obligate sa solicite acreditarea din partea unui organism national de acreditare din statul membru in care sunt stabilite. Aceasta regula generala prevede insa exceptii: posibilitatea ca un organism de evaluare a conformitatii sa solicite acreditarea din partea unui organism national de acreditare stabilit intr-un alt stat membru se limiteaza la cazurile urmatoare:

— nu exista niciun organism national de acreditare in propriul stat membru si niciun alt organism national de acreditare la care acesta sa fi recurs [articolul 7 alineatul (1) litera (a)];

— organismul national de acreditare nu ofera serviciul de acreditare solicitat [articolul 7 alineatul (1) litera (b)];

— in urma evaluarii la nivel de omologi, organismul national de acreditare nu a primit un rezultat pozitiv in ceea ce priveste activitatea de evaluare a conformitatii pentru care este solicitata acreditarea. Cu alte cuvinte, organismul national de acreditare nu este un semnatar al acordului multilateral al EA in ceea ce priveste acreditarea activitatii de evaluare a conformitatii in cauza [articolul 7 alineatul (1) litera (c)].

Articolul 7 alineatul (1) din regulament este strans legat de principiul privind caracterul neconcurential, fiind o consecinta logica a acestuia.

Dispozitia cu privire la acreditarea transfrontaliera enuntata la articolul 7 este perceputa ca fiind deosebit de riguroasa si inutil de impovaratoare pentru organismele multinationale de evaluare a conformitatii, cu sediul central intr-un stat membru si cu entitati/sedii in alte state membre si care functioneaza sub supravegherea sediului central si conform unui sistem si unei gestionari a calitatii identice, deoarece implica duplicari costisitoare ale evaluarilor. Riscul de a suferi un dezavantaj concurential in raport cu organizatii din tari terte suscita temeri. In cazul unei interpretari juridice stricte a articolului 7, organismele multinationale de evaluare a conformitatii nu pot beneficia, ca urmare a structurilor lor, de avantajul care decurge din faptul ca un singur certificat de acreditare este suficient pentru intreg teritoriul UE, desi evitarea acreditarilor multiple este unul dintre obiectivele regulamentului.

Trebuie sa se evite repetarea evaluarilor si a constrangerilor inutile pentru organismele multinationale de evaluare a conformitatii, garantand, in acelasi timp, controlul adecvat al entitatilor locale ale organismelor respective. Atunci cand este necesar, trebuie sa existe un schimb de informatii si o cooperare efectiva intre organismele nationale de acreditare in vederea evaluarii, a reevaluarii si a supravegherii sediilor locale ale organismelor multinationale de evaluare a conformitatii. Avand in vedere recunoasterea reciproca a tuturor evaluarilor efectuate de catre membrii EA, repetarea evaluarilor centrate pe aspectele organizationale sau pe respectarea cerintelor trebuie sa fie strict evitata.

Daca este necesar si in urma unei cereri motivate, orice informatie relevanta cu privire la acreditarea efectuata in raport cu cerintele legislative nationale dintr-un alt stat membru si/sau cu cerintele stabilite in schemele sectoriale nationale relevante trebuie sa fie comunicata de catre organismul national de acreditare local autoritatilor nationale din celalalt stat membru. Autoritatile nationale din statul membru in care este stabilit organismul national de acreditare local trebuie sa fie informate cu privire la acest lucru.

Organismele de evaluare a conformitatii cu sedii la nivel local (indiferent de personalitatea lor juridica) pot fi considerate o singura organizatie in ceea ce priveste activitatea de evaluare a conformitatii desfasurata, cu conditia ca sediile locale sa fie supuse unui acelasi sistem de calitate si management, iar sediul central sa aiba mijloacele de a influenta considerabil si sa controleze activitatile acestora. Prin urmare, astfel de organisme de evaluare a conformitatii pot sa solicite acreditarea din partea organismului national de acreditare din tara in care este stabilit sediul central, al carui domeniu de aplicare poate viza, de asemenea, activitatile desfasurate de sediile locale, inclusiv cele situate intr-un alt stat membru.

Cu toate acestea, acreditarea pentru mai multe sedii nu este autorizata in temeiul regulamentului decat daca organismul de evaluare a conformitatii acreditat isi mentine responsabilitatea finala asupra activitatilor desfasurate de sediile locale si vizate de domeniul de aplicare al acreditarii pentru mai multe sedii. Certificatul de acreditare emis de organismul national de acreditare in care este stabilit sediul central mentioneaza o singura entitate juridica – sediul central –, iar aceasta entitate juridica este titulara acreditarii si este responsabila de activitatile acreditate desfasurate de organismul de evaluare a conformitatii, inclusiv de cele realizate de sediile locale si care intra in domeniul de aplicare a acreditarii. In cazul in care sediile locale efectueaza operatiuni-cheie (astfel cum sunt enumerate in EN ISO/CEI 17011), certificatul deacreditare trebuie sa identifice clar (in anexele sale) adresele respectivelor birouri locale.

Sediile locale au dreptul sa ofere direct pietei locale atestari de conformitate intocmite in temeiul acreditarii pentru mai multe sedii, dar numai in numele organismului de evaluare a conformitatii acreditat. Prin urmare, certificatele si rapoartele acreditate sunt emise sub acreditarea, numele si adresa sediului central, fara aplicarea logo-ului sediului local. Cu toate acestea, acest lucru nu impiedica mentionarea pe certificat sau in raportul de evaluare a conformitatii a datelor de contact ale sediului local care a emis certificatul sau raportul in cauza.

Acreditarea pentru mai multe sedii este rezervata numai intreprinderilor care apartin aceleiasi organizatii, atunci cand sediul central mentine responsabilitatea pentru activitatile efectuate si pentru certificatele/rapoartele emise de sediile locale. Responsabilitatea trebuie sa fie demonstrata pe baza unor relatii juridice contractuale sau echivalente intre sediul central si entitatea locala, precum si a unor reglementari interne care detaliaza aceste relatii din punct de vedere al managementului si al responsabilitatilor.

Solutia acreditarii pentru mai multe sedii se poate aplica tuturor tipurilor de entitati locale (filiale, sucursale, agentii, birouri etc.), indiferent de personalitatea lor juridica si, in principiu, este valabila pentru toate tipurile de organisme de evaluare a conformitatii, incluzand laboratoare si organisme de inspectie si organisme de certificare, atat timp cat acestea efectueaza activitati clar definite si relevante pentru domeniul acreditarii.

Solutia acreditarii pentru mai multe sedii este exclusa atunci cand conditiile mentionate mai sus nu sunt indeplinite, si anume atunci cand organismul de evaluare a conformitatii nu poate fi considerat o singura organizatie in ceea ce priveste evaluarea conformitatii, iar sediul central nu detine responsabilitatea finala pentru activitatile entitatilor locale. In acest caz, sediile locale care constituie entitati juridice separate trebuie sa solicite acreditarea proprie din partea organismului national de acreditare local. In consecinta, se poate considera ca entitatea locala efectueaza servicii de evaluare a conformitatii intr-un mod complet independent de sediul central.

In cazul unei acreditari pentru mai multe sedii, evaluarea initiala si reevaluarile trebuie sa fie realizate, in stransa colaborare, de catre organismul national de acreditare local si organismul national de acreditare al sediului central care ia decizia in materie de acreditare, in timp ce supravegherea trebuie sa fie efectuata de catre organismul national de acreditare local sau in colaborare cu acesta. Organismul de evaluare a conformitatii multinational trebuie sa colaboreze pe deplin cu organismele nationale de acreditare in cauza. Entitatile locale nu pot refuza participarea organismului national de acreditare local la procesul de evaluare, de reevaluare si de supraveghere. Regulile armonizate care reglementeaza cooperarea intre organismele nationale de acreditare sunt disponibile in cadrul politicii transfrontalierea EA.

Acreditarea pentru mai multe sedii trebuie sa fie gestionata in conformitate cu politica transfrontaliera a EA, astfel incat aceasta sa garanteze participarea organismului national de acreditare local. Acreditarea pentru mai multe sedii nu inlocuieste subcontractarea, care ramane o solutie viabila atunci cand un organism de evaluare a conformitatii doreste sa subcontracteze o parte din activitatile sale unor entitati juridice stabilite si care opereaza in acelasi stat membru sau in alte state membre, cu conditia ca acestea sa nu apartina aceleiasi organizatii, si anume sa nu faca parte dintr-un organism de evaluare a conformitatii multinational. In acest caz, subcontractantul nu este acoperit de acreditarea organismului de evaluare a conformitatii. Organismul de evaluare a conformitatii acreditat poate subcontracta parti specifice ale activitatilor sale de evaluare a conformitatii unei entitati juridice diferite, in conformitate cu standardul relevant aplicabil organismului de evaluare a conformitatii pe baza caruia este acreditat si numai in masura autorizata de standardul respectiv. Organismul de evaluare a conformitatii trebuie sa fie inmasura sa demonstreze organismului national de acreditare ca activitatile subcontractate sunt efectuate intr-o maniera competenta, fiabila si coerenta cu cerintele aplicabile activitatilor vizate. Atestatul de evaluare a conformitatii acreditat trebuie sa fie emis exclusiv sub numele si responsabilitatea organismului de evaluare a conformitatii acreditat, si anume entitatea juridica titulara a acreditarii. Organismul de evaluare a conformitatii acreditat ramane responsabil cu relatia contractuala cu clientul.

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)