Certificat ISO 9001, Certificat ISO 14001 – documente solicitate in caietele de sarcini pentru calificarea IMM-urilor la atribuirea contractelor de achizitii publice

Unele dintre cele mai solicitate documente in caietele de sarcini pentru calificarea IMM-urilor la atribuirea contractelor de achizitii publice sunt certificatele ISO, de exemplu certificat ISO 9001 sau certificat ISO 14001.

In  domeniul licitatiilor publice, legea de baza pe care trebuie sa o respecte IMM-urile este OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizata) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Conform acestei ordonante, in documentatia de atribuire este inclus cu prioritate caietul de sarcini care contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Specificatiile tehnice reprezinta cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, in asa maniera incat sa corespunda necesitatii autoritatii contractante.

Specificatiile tehnice definesc, printre altele, si sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea, de exemplu:

a) un standard national care adopta un standard european:
b) o omologare tehnica europeana;
c) o specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana;
d) un standard international;
e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene;
f) alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor

Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate il poate reprezenta dosarul tehnic al producatorului sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dupa caz, un laborator neutru de incercari si calibrare sau un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.

In ceea ce priveste atribuirea contractului de achizitie publica, selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor se face si in functie de urmatoarele criterii de calificare si selectie referitoare la:

– capacitatea tehnica si/sau profesionala;
– standarde de asigurare a calitatii;
– standarde de protectie a mediului, in cazurile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. f) si alin. (3) lit. e). din ordonanta.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada capacitatii sale tehnice si/sau profesionale. Astfel, in functie de tipul contractului – contract de furnizare, contract de servicii sau contract de lucrari – pot fi solicitate, printre alte conditii, si urmatoarele:
– o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;
– informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
– certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante;
– daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii;

In plus, conform art. 191 – 193 si art. 194 – 196, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta:

A. Standarde de asigurare a calitatii. Autoritatea contractanta trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.

B. Standarde de protectie a mediului. In cazul in care solicita ca demonstrarea masurilor prevazute la art. 188 alin. (2) lit. f) si alin. (3) lit. e) sa se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protectie a mediului, atunci autoritatea contractanta trebuie sa se raporteze:
a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);
b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.

Atat in cazul standardelor de asigurare a calitatii, cat si in cazul celor de protectie a mediului, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Certificarea respectarii standardelor de calitate sau de protectie a mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.

Mai mult, confrom Ordinului nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie, emis de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, in Anexa nr. 1 este mentionat explicit faptul ca, in cazul contractelor de furnizare, pentru conditia de calificare mentionata la art.188. ) lit. d) “Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante” este necesara ”prezentarea certificatului ISO 9001 de la producator/distribuitor”; in lipsa certificarii ISO 9001, ”invitatia de participare nu se accepta/valideaza”.

Tot in acest ordin, in Anexa nr. 3 ”In privinta standardelor de asigurare a calitatii, autoritatile contractante pot solicita, in vederea calificarii si selectiei operatorilor economici, potrivit dispozitiilor art. 191-196 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a se limita exclusiv la cele prezentate, standarde precum: ISO 9001 in domeniul calitatii sau echivalent; ISO 14001 pentru sistemul de management de mediu sau echivalent etc.”.

ANRMAP – Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (www.anrmap.ro) este institutia care asigura cadrul participarii IMM-urilor la licitatii publice si atribuirea contractelor de achizitii publice.

Textul integral al OUG 34/2006, in vigoare incepand cu data de 30 iunie 2014, poate fi gasit pe site-ul ANRMAP: www.anrmap.ro