7.2. CONTROALE EFECTUATE DE AUTORITĂTILE DE SUPRAVEGHERE A PIETEI

7.2. CONTROALE EFECTUATE DE AUTORITĂTILE DE SUPRAVEGHERE A PIETEI

 

— Supravegherea pietei are loc in faza de comercializare a produselor.
— Activitatile de supraveghere a pietei pot fi organizate diferit in functie de natura produsului si de cerintele legale si pot varia de la controlul cerintelor oficiale la analize aprofundate in laborator.
— Toti operatorii economici isi asuma un rol si o serie de obligatii in domeniul supravegherii pietei.

Autoritatile de supraveghere a pietei trebuie sa verifice conformitatea produsului cu cerintele legale aplicabile in momentul introducerii pe piata sau, daca este cazul, in momentul punerii in functiune.

Astfel, supravegherea pietei nu poate avea loc in mod oficial in timpul fazelor de proiectare si de productie, si anume inainte ca producatorul sa isi asume in mod oficial responsabilitatea pentru conformitatea produselor, in general prin aplicarea marcajului CE. Cu toate acestea, nimic nu impiedica autoritatile de supraveghere a pietei si operatorii economici sa colaboreze in timpul fazelor de proiectare si de productie. Colaborarea poate contribui la luarea unor masuri preventive si la identificarea cat mai devreme posibil a problemelor legate de siguranta si de conformitate (260).

Targurile comerciale, expozitiile si saloanele demonstrative constituie alte exceptii de la principiul conform caruia supravegherea pietei poate avea loc numai dupa ce producatorul isi asuma oficial responsabilitatea pentru produsele sale.

Majoritatea legislatiilor de armonizare ale Uniunii permit expunerea si afisarea de produse nemarcate CE in cadrul targurilor comerciale, al expozitiilor si al saloanelor demonstrative, cu conditia sa existe un semn vizibil care sa indice clar ca produsele nu pot fi comercializate sau puse in functiune atat timp cat nu sunt conforme, precum si cu conditia sa fie luate masuri corespunzatoare in timpul eventualelor demonstratii, pentru a asigura protectia intereselor publice.

Autoritatile de supraveghere a pietei trebuie sa monitorizeze respectarea acestei obligatii.
Pentru a garanta eficienta supravegherii pietei, resursele trebuie sa fie alocate cu prioritate domeniilor in care probabilitatea de risc este cea mai ridicata sau in care exista cazuri mai frecvente de neconformitate, ori care pot prezenta un interes deosebit. In acest scop, datele statistice si procedurile de evaluare a riscurilor se pot dovedi utile.

Pentru a fi in masura sa monitorizeze produsele de pe piata, autoritatile de supraveghere a pietei trebuie sa aiba puterea, competenta si resursele necesare pentru:
— a vizita in mod regulat unitatile comerciale, industriale si de stocare;
— a vizita in mod regulat, daca este necesar, locurile de munca, precum si alte unitati in care sunt puse in functiune
produse (261);
— a organiza controale aleatorii si punctuale;
— a preleva esantioane de produse pentru a le supune unor analize si incercari; si
— a solicita, prin intermediul unei cereri motivate, toate informatiile necesare.

Primul nivel de control consta in verificari ale documentatiei si vizuale, de exemplu in ceea ce priveste marcajul CE si
aplicarea acestuia, disponibilitatea declaratiei de conformitate UE, informatiile care insotesc produsul si alegerea corecta a procedurilor de evaluare a conformitatii. Cu toate acestea, ar putea fi necesara efectuarea unor controale mai aprofundate pentru a verifica conformitatea produsului, de exemplu in ceea ce priveste aplicarea corecta a procedurii de evaluare a conformitatii, respectarea cerintelor esentiale aplicabile si continutul declaratiei UE de conformitate.

In practica, diferitele operatiuni de supraveghere a pietei se pot concentra asupra anumitor aspecte ale cerintelor. In afara de activitatile de supraveghere a pietei care au drept obiectiv precis verificarea produselor puse la dispozitie pe piata, exista alte mecanisme publice care, desi nu sunt proiectate direct in acest scop, permit totusi sa se constate cazurile de neconformitate (262). De exemplu, inspectoratele muncii care controleaza siguranta la locul de munca pot sa constate ca proiectarea sau fabricarea unui echipament tehnic sau a echipamentelor individuale de protectie care poarta marcajul CE nu este in conformitate cu cerinta aplicabila (263).

Informatiile cu privire la conformitatea unui produs in momentul introducerii sale pe piata pot fi obtinute, de asemenea, cu ocazia inspectiilor efectuate in cursul utilizarii produsului sau analizand factorii care stau la originea unui accident.

Plangerile consumatorilor sau ale altor utilizatori cu privire la produs sau plangerile producatorilor sau ale distribuitorilor cu privire la concurenta neloiala pot, de asemenea, sa ofere informatii pentru supravegherea pietei.
La nivel national, monitorizarea produselor puse la dispozitie pe piata poate fi impartita intre mai multe autoritati, de exemplu conform unei repartizari functionale sau geografice. Atunci cand aceleasi produse sunt supuse controlului de catre mai multe autoritati (de exemplu, autoritatile vamale, o autoritate sectoriala sau autoritatile locale), este necesara coordonarea serviciilor in cadrul unui stat membru.

Initiativele voluntare, cum ar fi certificarea produsului sau aplicarea unui sistem de management al calitatii nu pot fi
considerate echivalente cu activitatile de supraveghere a pietei efectuate de o autoritate. Acestea pot insa contribui la
eliminarea riscurilor si a cazurilor de neconformitate. Cu toate acestea, autoritatile de supraveghere a pietei trebuie sa adopte o atitudine impartiala in ceea ce priveste marcile, etichetele si acordurile voluntare, care pot fi luate in considerare, in mod transparent si nediscriminatoriu, numai in scopul evaluarii riscurilor si a conformitatii. Innconsecinta, produsele nu pot fi excluse din operatiunile de supraveghere a pietei chiar daca au facut obiectul unei
certificari sau al altor initiative voluntare.

Legislatia de armonizare a Uniunii prevede doua instrumente diferite care permit autoritatilor de supraveghere a pietei sa obtina informatii cu privire la produs: declaratia UE de conformitate si documentatia tehnica. Acestea trebuie sa fie puse la dispozitie de producator, de reprezentantul autorizat stabilit in Uniune sau, in anumite circumstante, de importator (264).

Celelalte persoane fizice sau juridice, cum ar fi distribuitorii, nu sunt obligate sa puna la dispozitie documentele respective (265). Cu toate acestea, se asteapta ca ele sa sprijine autoritatea de supraveghere a pietei in obtinerea lor.

In plus, autoritatea de supraveghere a pietei poate solicita organismului notificat sa furnizeze informatii cu privire la
derularea evaluarii conformitatii pentru produsul in cauza.
Declaratia de conformitate UE trebuie sa fie pusa la dispozitia autoritatii de supraveghere a pietei, fara intarziere, la solicitarea motivata a acesteia (266). Declaratia trebuie sa insoteasca produsul atunci cand acest lucru este prevazut de legislatia de armonizare, aplicabila a Uniunii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie in scopul supravegherii in fiecare dintre statele membre, de exemplu, in cadrul cooperarii administrative.

Documentatia tehnica trebuie sa fie pusa la dispozitia autoritatii de supraveghere a pietei intr-un termen rezonabil, ca raspuns la o cerere motivata. Autoritatea nu o poate solicita in mod sistematic. In general, documentatia tehnica nu poate fi solicitata decat in timpul controalelor aleatorii efectuate in scopul supravegherii pietei sau atunci cand exista motive pentru a suspecta ca un produs nu ofera nivelul de protectie necesar in toate privintele.

Cu toate acestea, autoritatea de supraveghere poate solicita informatii mai detaliate (de exemplu, certificatele si deciziile organismului notificat) atunci cand are indoieli serioase in ceea ce priveste conformitatea produsului cu legislatia aplicabila de armonizare a Uniunii. Documentatia tehnica completa nu poate fi solicitata decat in caz de necesitate evidenta si nu, de exemplu, atunci cand trebuie verificat numai un anumit detaliu.

O astfel de cerere trebuie sa fie evaluata in conformitate cu principiul proportionalitatii, si anume tinand cont de necesitatea de a asigura sanatatea si securitatea persoanelor sau de a proteja alte interese publice vizate in legislatia de armonizare a Uniunii aplicabila, precum si de a proteja operatorii economici de sarcinii inutile. Mai mult, netransmiterea, intr-un termen acceptabil, a documentatiei, ca raspuns la o cerere motivata formulata de o autoritate nationala de supraveghere a pietei, poate constitui un motiv suficient pentru punerea sub semnul intrebarii a conformitatii produsului cu cerintele esentiale ale legislatiei aplicabile de armonizare a Uniunii.

In cazul unei cereri motivate, este suficient ca producatorul sa furnizeze partea din documentatia tehnica referitoare la neconformitatea invocata si care permite sa se demonstreze ca problema a fost solutionata de producator. Prin urmare, cererea de traducere a documentatiei tehnice ar trebui sa fie limitata doar la partile relevante. Daca autoritatea de supraveghere a pietei considera ca este necesara traducerea, aceasta trebuie sa indice clar partea din documentatie care trebuie tradusa si sa acorde un termen rezonabil pentru aceasta sarcina. Traducerea nu poate face obiectul niciunei conditii, cum ar fi cerinta ca traducerea sa fie efectuata de un traducator autorizat sau recunoscut de autoritatile publice.

Autoritatea nationala ar putea accepta o limba pe care o intelege, chiar daca aceasta este diferita de limba sau de limbile nationale. Limba aleasa poate fi o limba terta, daca aceasta este acceptata de autoritatea in cauza.

Este necesar ca documentatia tehnica sa poata fi pusa la dispozitie pe teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, documentatia nu trebuie pastrata neaparat pe teritoriul Uniunii, cu exceptia cazului in care legislatia de armonizare a Uniunii aplicabila prevede altfel. Cerinta ca documentatia tehnica sa fie disponibila nu inseamna ca persoana care este responsabila trebuie sa o pastreze ea insasi (267), atat timp cat este in masura sa o prezinte la cererea autoritatii nationale. Numele si adresa persoanei care pastreaza documentatia nu trebuie sa figureze in mod expres pe produs sau pe ambalajul acestuia, cu exceptia cazului in care se prevede altfel. In plus, documentatia tehnica poate fi pastrata si trimisa autoritatilor de supraveghere a pietei pe suport de hartie sau in format electronic, astfel incat sa fie disponibila intr-un termen proportional cu riscul sau cu neconformitatea in cauza. Statele membre trebuie sa se asigure ca orice persoana care primeste informatii cu privire la continutul documentatiei tehnice in timpul operatiunilor de supraveghere a pietei este obligata sa respecte confidentialitatea, in temeiul principiilor stabilite in legislatia nationala.

Informatii privind procedurile urmate de autoritatile de supraveghere a pietei, precum si privind masurile corective si sanctiunile pot fi gasite in sectiunile 7.4.4-7.4.6.

NOTE:

(260) In acest caz, se asteapta ca autoritatea sa puna in aplicare masurile necesare (de exemplu „ziduri chinezesti”) pentru a mentine obiectivitatea si impartialitatea in timpul controalelor efectuate in faza ulterioara comercializarii produselor.
(261) Acest lucru este important pentru produsele (de exemplu, echipamentele tehnice si echipamentele sub presiune) care, dupa fabricare, sunt instalate direct si sunt puse in functiune la sediul clientului.

(262) In temeiul Directivei privind sistemul feroviar de mare viteza, fiecare stat membru autorizeaza punerea in functiune a subsistemelor structurale pe teritoriul sau. Acesta este un mecanism sistematic care permite verificarea conformitatii subsistemelor si a elementelor lor constitutive de interoperabilitate.
(263) Statele membre sunt obligate, in temeiul Directivei privind punerea in aplicare de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii sisanatatii lucratorilor la locul de munca (Directiva nr. 89/391/CEE), sa garanteze supravegherea si controalele adecvate.

(264) In conformitate cu Decizia nr. 768/2008/CE, modulul B, organismele notificate sunt obligate sa furnizeze, la cererea statelor membre,a Comisiei Europene sau a altor organisme notificate, o copie a documentatiei tehnice.

(265) Cu exceptia cazului in care este obligatoriu ca declaratia de conformitate UE sa insoteasca produsul, caz in care distribuitorul ar trebuisa ofere autoritatilor de supraveghere a pietei un astfel de document.

(266) Cererea motivata nu inseamna neaparat o decizie oficiala din partea unei autoritati. In conformitate cu articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 765/2008, „autoritatile de supraveghere a pietei pot sa solicite operatorilor economici sapuna la dispozitie documentatia si informatiile pe care acestea le considera necesare pentru indeplinirea sarcinilor lor”. Pentru ca o cerere sa fie motivata, este suficient ca autoritatea de supraveghere a pietei sa explice contextul in care informatiile sunt solicitate (deexemplu, controlul privind caracteristicile specifice ale produselor, controalele prin sondaj etc.).

(267) De exemplu, stocarea documentatiei tehnice poate fi incredintata reprezentantului autorizat.

 

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)