7.3. CONTROLUL VAMAL AL PRODUSELOR IMPORTATE DIN TĂRI TERTE

7.3. CONTROLUL VAMAL AL PRODUSELOR IMPORTATE DIN TĂRI TERTE

 

Punctele de intrare in UE sunt importante pentru impiedicarea intrarii unor produse neconforme si periculoase provenite din tari terte. Fiind locurile prin care trebuie sa treaca toate produsele importate din tari terte, acestea constituie amplasamentul ideal pentru a opri produsele periculoase si neconforme inainte de a fi puse in libera circulatie si de a circula ulterior liber pe teritoriul Uniunii Europene. Prin urmare, serviciile vamale joaca un rol important, sprijinind autoritatile de supraveghere a pietei sa efectueze controalele de securitate si de conformitate la frontierele externe.

Modul cel mai eficient de a impiedica punerea la dispozitie pe piata Uniunii a unor produse neconforme sau periculoase importate din tari terte consta in efectuarea de verificari adecvate in timpul procesului de control al importurilor. Aceasta necesita participarea autoritatilor vamale, precum si o cooperare intre autoritatile vamale si autoritatile de supraveghere a pietei.

Autoritatile responsabile cu controlul produselor care intra pe piata Uniunii, si anume autoritatile vamale sau autoritatile de supraveghere a pietei, in functie de structura organizationala nationala, sunt plasate ideal pentru a efectua, la primul punct de intrare, controalele initiale cu privire la securitatea si conformitatea produselor importate. Exista orientari specifice privind controlul importurilor in domeniul sigurantei si conformitatii produselor (268). Pentru a asigura astfel de controale, autoritatile responsabile cu controlul produselor la frontierele externe necesita un sprijin tehnic adecvat pentru a efectua verificari ale caracteristicilor produselor la scara adecvata. Acestea pot efectua controale documentare, fizice sau de laborator. De asemenea, acestea au nevoie de resursele umane si financiare adecvate.

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 cu privire la verificarea conformitatii cu legislatia de armonizare a Uniunii in cazul produselor importate din tari terte impune implicarea indeaproape a autoritatilor vamale in activitatile de supravegherea pietei si in sistemele de informare prevazute de reglementarile UE si nationale. Articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 prevede obligatia de cooperare intre lucratorii vamali si functionarii insarcinati cu supravegherea pietei. Aceste obligatii de cooperare figureaza, de asemenea, la articolul 13 din Codul vamal comunitar, care prevede ca autoritatile vamale si alte autoritati efectueaza controale in stransa colaborare reciproca. De asemenea, principiile de cooperare intre statele membre si Comisie stabilite la articolul 24 din regulament sunt extinse, daca este cazul, la autoritatile responsabile cu controalele la frontierele externe [articolul 27 alineatul (5)].

Cooperarea la nivel national trebuie sa permita adoptarea unei abordari comune de catre autoritatile vamale si autoritatile de supraveghere a pietei in cursul procesului de control. Acest principiu nu ar trebui sa fie impiedicat defaptul ca mai multe ministere si autoritati pot fi responsabile de punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2008.

In temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, autoritatile vamale isi asuma urmatoarele responsabilitati:

— suspenda punerea in libera circulatie a produselor atunci cand exista suspiciunea ca produsele prezinta un risc important pentru sanatatea, securitatea, mediul sau orice alt interes public si/sau ca acestea nu indeplinesc cerintele in materie de documentatie si de marcaj si/sau ca marcajul CE a fost aplicat in mod fals sau inselator [articolul 27alineatul (3)];

— nu autorizeaza punerea in libera circulatie pentru motivele mentionate la articolul 29;

— autorizeaza punerea in libera circulatie a oricarui produs conform cu legislatia relevanta de armonizare a Uniunii si/sau care nu prezinta niciun risc pentru interesul public;

— in caz de suspendare a punerii in libera circulatie, autoritatile vamale trebuie sa notifice imediat acest lucru autoritatilor nationale de supraveghere a pietei competente, iar acestea au la dispozitie trei zile lucratoare pentru a supune produsele unei investigatii preliminare si pentru a decide:

— daca acestea pot fi puse in libera circulatie, dat fiind ca nu prezinta un risc important pentru sanatate sisecuritate sau ca nu pot fi considerate neconforme cu legislatia de armonizare a Uniunii;

— daca trebuie sa fie retinute, intrucat sunt necesare alte controale pentru a se asigura de securitatea si de conformitatea acestora.

Autoritatile vamale trebuie sa notifice autoritatilor de supraveghere a pietei decizia lor de a suspenda punerea in libera circulatie a unui produs, iar acestea, la randul lor, trebuie sa fie in masura sa ia masurile care se impun. Din momentul unei astfel de notificari, se disting patru ipoteze.

1. Produsele in cauza prezinta un risc grav.

Daca autoritatea de supraveghere a pietei constata ca produsele prezinta un risc grav, ea trebuie sa interzica introducerea lor pe piata UE. Autoritatile de supraveghere a pietei trebuie sa solicite autoritatilor vamale marcarea facturii comerciale care insoteste produsele, precum si a oricarui alt document de insotire relevant, cu cuvintele:„Produs periculos – nu se autorizeaza punerea in libera circulatie – Regulamentul (CE) nr. 765/2008” (269). De asemenea, autoritatile din statul membru pot decide sa distruga produsele sau sa le scoata din uz prin alte mijloace, atunci cand considera ca aceste masuri sunt necesare si proportionale. In cazurile respective, autoritatea desupraveghere a pietei trebuie sa utilizeze sistemul de schimb rapid de informatii – RAPEX (270). Autoritatile de supraveghere a pietei din toate statele membre sunt, astfel, informate si pot, la randul lor, sa informeze autoritatilevamale nationale despre prezenta unor produse importate din tari terte care prezinta caracteristici de natura sasuscite indoieli serioase cu privire la existenta unui risc grav. Aceste informatii sunt deosebit de importante pentruautoritatile vamale, daca ele implica masuri de interzicere sau de retragere de pe piata a unor produse importate dintari terte.

Feedbackul de la autoritatile de supraveghere a pietei cu privire la intrebarea daca marfurile sunt considerate periculoase sau neconforme este esential pentru gestionarea riscurilor vamale si a proceselor de control. El asigura faptul ca toate controalele se concentreaza pe loturi riscante, facilitand astfel comertul legitim.

Mai mult, in cazul in care pe piata interna se gasesc produse periculoase sau neconforme, este adesea extrem de dificil sa se identifice modul in care ele au intrat in UE. Cooperarea intre autoritatile vamale si autoritatile de supraveghere a pietei este incurajata in vederea imbunatatirii trasabilitatii in aceste cazuri.

2. Produsele in cauza nu respecta legislatia de armonizare a Uniunii.

In acest caz, autoritatile de supraveghere a pietei trebuie sa ia masurile corespunzatoare, care, daca este necesar, pot merge pana la interzicerea introducerii pe piata, in conformitate cu normele aplicabile. In cazul in care introducerea pe piata este interzisa, acestea trebuie sa solicite autoritatilor vamale sa includa pe factura comerciala care insoteste produsul, precum si pe orice alt document insotitor relevant, mentiunea „Produs neconform – nu se autorizeaza punerea in libera circulatie – Regulamentul (CE) nr. 765/2008” (271).

3. Produsele in cauza nu prezinta un risc grav si nu pot fi considerate neconforme cu legislatia de armonizare a Uniunii.

In acest caz, produsele trebuie sa fie puse in libera circulatie, cu conditia ca toate celelalte cerinte si formalitati de punere in libera circulatie sa fie indeplinite.

4. Autoritatile vamale nu au fost notificate cu privire la masurile luate de autoritatile de supraveghere a pietei.

Daca, in decurs de trei zile lucratoare de la suspendarea punerii in libera circulatie, autoritatea de supravegherea pietei nu a informat autoritatile vamale cu privire la masurile luate, produsul trebuie pus in libera circulatie cu conditia ca toate celelalte cerinte si formalitati legate de punerea in libera circulatie sa fi fost indeplinite.

Intreaga procedura, de la suspendare la punerea in libera circulatie sau la interzicerea de catre autoritatile vamale, ar trebui incheiata fara intarziere pentru a evita orice obstacol in calea schimburilor comerciale legitime, dar nu trebuie incheiata neaparat in termen de trei zile lucratoare. Suspendarea punerii in libera circulatie poate ramane in vigoare pe perioada necesara autoritatii de supraveghere a pietei pentru a supune produsele controalelor adecvate si pentru a lua decizia finala. Autoritatile de supraveghere a pietei trebuie sa se asigure ca libera circulatie a produselor nu este restric­tionata mai mult decat este permis in temeiul legislatiei de armonizare a Uniunii si al altor legislatii relevante ale UE. In acest scop, autoritatile de supraveghere a pietei isi desfasoara activitatile cu privire la produsele care provin din tari terte– inclusiv interactiunea cu operatorii economici relevanti – cu un grad de urgenta si cu metodologii identice celor aplicate pentru produsele provenite din UE.

In acest caz, autoritatile de supraveghere a pietei informeaza autoritatile vamale, in termenul de trei zile lucratoare, cu privire la faptul ca nu au luat inca decizia finala in ceea ce priveste marfurile. Punerea in libera circulatie trebuie sa ramana suspendata pana in momentul in care autoritatile de supraveghere a pietei au luat o decizie finala. Notificarea in acest sens autorizeaza autoritatile vamale sa prelungeasca perioada de suspendare initiala. Produsele vor ramane sub supraveghere vamala, chiar daca se autorizeaza stocarea lor intr-un alt loc aprobat de autoritatile vamale.

NOTE:

 

(268) Aceste orientari sunt disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/customs/product_safety/guidelines_ro.pdf.

(269) In cazul in care, in urma refuzului de punere in libera circulatie de catre autoritatile vamale, produsele sunt declarate pentru un tratament sau o utilizare vamala alta decat punerea in libera circulatie, si cu conditia ca autoritatile de supraveghere a pietei sa nu aibaobiectii, trebuie sa se adauge aceeasi formulare, in aceleasi conditii, in documentele referitoare la respectivul tratament sau respectivautilizare.

(270) In ceea ce priveste RAPEX, a se vedea punctul 7.5.2.

(271) De asemenea in acest caz, in urma refuzului de punere in libera circulatie de catre autoritatile vamale, produsele sunt declarate pentru un tratament sau o utilizare vamala alta decat punerea in libera circulatie, si cu conditia ca autoritatile de supraveghere a pietei sa nu aiba obiectii, trebuie sa se adauge aceeasi formulare, in aceleasi conditii, in documentele referitoare la respectivul tratament sau utilizare.

 

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)