Echipamentul individual de protecție si Marcajul CE

Directivele din Noua Abordare oferă indicații cu privire la aplicarea marcajului CE pe produse. Dacă respectivele produse fac obiectul mai multor Directive, care menționează necesitatea aplicării marcajului CE, atunci aplicarea marcajului CE pe respectivele produse reprezintă conformitatea acestora cu cerințele tuturor Directivelor care se adresează sectorului respectiv de produse.

Directiva 89/686/CEE privind EIP specifică cerințele esențiale pe care trebuie să le respecte un produs pentru ca producătorul să îi poată aplica marcajul CE .

Prezenta Directivă definește echipamentul individual de protecție (EIP) drept produse unice prin achiziționarea cărora cumpărătorul achiziționează protecție pentru acasă, la locul de muncă, pentru activitățile desfășurate în timpul liber. Cu alte cuvinte: produse care asigură sănătatea și securitatea utilizatorului în împrejurări specifice. Produsele trebuie să respecte cerințele de bază privind sănătatea și securitatea prezentate în Anexa II.

În cadrul directivei există o distincție între EIP cu design simplu, EIP cu design complex și alte EIP (acestea din urmă făcând parte din a treia categorie). Deși în textul Directivei aceste trei grupuri nu sunt definite în mod explicit drept categorii, în practică se folosesc termenii: categoria I, categoria III și, respectiv, categoria II. Categoria I este prezentată în Articolul 8.3 și reprezintă acele produse proiectate pentru a proteja utilizatorul împotriva riscurilor, ale căror efecte pot fi identificate la timp și în condiții de siguranță, dacă se manifestă treptat. Aceste produse includ, printre altele, ochelarii de soare, mănușile pentru grădinărit și degetarele. Categoria III este prezentată în Articolul 8.4 și cuprinde, de exemplu, echipamente de intervenție în medii cu temperaturi extreme, dispozitive de protecție respiratorie sau EIP pentru protecția împotriva căderilor de la înălțime. Categoria II de EIP cuprinde EIP care nu sunt definite în nici unul dintre articolele menționate anterior.

Directiva nu se aplică echipamentelor individuale de protecție create pentru a fi utilizate de către forțele armate sau poliție, în misiuni de auto-apărare sau în misiuni de salvare desfășurate în aparate de zbor sau pe nave. Nu se aplică nici căștilor și vizierelor create pentru utilizatorii de vehicule cu două sau trei roți, nici echipamentelor individuale de protecție simple destinate uzului privat (de exemplu, umbrele sau mănuși pentru spălat vasele).

Așadar, armonizarea este limitată la cerințele esențiale, iar specificațiile tehnice privind conformitatea cu aceste cerințe sunt expuse în standarde europene armonizate. Directiva privind echipamentele individuale de protecție este una dintre Directivele Noii Abordări.

Directive

În cazul în care produsele dumneavoastră fac parte din categoria echipamentului individual de protecție, se aplică Directiva 89/686/EEC privind echipamentul individual de protecție (EIP).

UPDATE:  A intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului- detalii aici

Necesitatea implicării unui organism notificat

Înainte de a demara procedurile de evaluare, este important să stabiliți dacă, în calitate de producător, puteți face aceste evaluări dumneavoastră înșivă sau numai cu implicarea unui organism notificat.

În cazul echipamentelor individuale de protecție, numai pentru cele de categorie II și III este necesară implicarea unui organism notificat.

Un organism notificat verifică nivelul de conformitate a unui produs prin intermediul unei evaluări a conformității. De asemenea, se asigură că documentația tehnică atestă în mod suficient conformitatea produsului. În cazul în care organismul notificat este implicat în faza de control al producției (pentru EIP de categoria III) numărul de identificare al acestuia va urma marcajului CE.

Pentru EIP de categoria II, când un organism notificat face verificarea conformității produsului, trebuie să emită un certificat CE de tip. În cazul EIP de categoria III, este necesară suplimentar efectuarea unui control al producției. Producătorul va întocmi apoi Declarația de conformitate CE, prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu prevederile Directivei relvante. Întocmirea Declarației de conformitate reprezintă o obligație legală.

Declarația de conformitate trebuie să cuprindă detalii cu privire la producător (denumire, adresă), numărul certificatului CE de tip (dacă este cazul), standarde europene și date de performanță, numărul de identificare al organismului notificat, precum și o semnătură cu caracter juridic aplicată în numele organizației. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Directiva specifică.

Pentru a găsi un organism notificat numit de către statele membre pentru a realiza evaluări de conformitate, vă rugăm să verificați baza de date NANDO (căutarea unui organism notificat se poate face în funcție de directivă sau de țară).

Verificarea conformității

Pentru EIP de categoria I (design simplu), producătorul trebuie doar să pregătească documentația tehnică și să întocmească Declarația de conformitate CE pentru a confirma că produsul său respectă cerințele privind securitatea ale Directivei.

Pentru EIP de categoria II, Directiva specifică necesitatea unei examinări CE de tip, care trebuie efectuată de un organism notificat. În cazul EIP cu design complex (categoria III), Directiva specifică, de asemenea, necesitatea unei examinări CE de tip, efectuată de un organism notificat. După finalizarea cu succes a examinării, producătorul trebuie să aleagă între sistemul de control al calității CE a produsului finit și sistemul de asigurare a calității CE a producției prin monitorizare. Detalii cu privire la aceste două opțiuni sunt prezentate în Articolul 11 al prezentei Directive.

Pentru toate categoriile de EIP, producătorul trebuie să întocmească și să semneze Declarația de conformitate CE.

Documentația tehnică

În conformitate cu prevederile Directivei 89/686/CEE privind EIP, documentația tehnică trebuie întocmită ținându-se cont de cele prevăzute în Articolul 8 (1).  Documentele tehnice trebuie să permită evaluarea conformității EIP cu cerințele Directivei. De asemenea, trebuie să cuprindă toate datele relevante cu privire la mijloacele folosite de producător pentru a se asigura că EIP respectă cerințele de bază. În cazul EIP de categorie II sau III, trebuie să includă în mod special:

  • dosarul tehnic al fabricantului constând din:
  • planuri generale și detaliate ale EIP însoțite, acolo unde este cazul, de note de calcul și de rezultatele testelor prototip în măsura în care este necesar pentru a verifica respectarea cerințelor esențiale;
  • o listă detaliată a cerințelor esențiale de siguranță și a standardelor armonizate sau a altor specificații tehnice menționate la articolele 3 și 5, ținând seama de proiectarea modelului;
  • o descriere a mijloacelor de control și de testare care urmează să fie utilizate în unitatea fabricantului pentru a verifica EIP produse cu standardele armonizate sau cu alte specificații tehnice și pentru a menține nivelul calității;
  • un exemplar din instrucțiunile menționate în Anexa II, punctul 1.4.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia în Uniunea Europeană trebuie să păstreze copii ale documentației tehnice pentru o perioadă de 10 ani după ce ultimul produs a fost introdus pe piață.

Aplicarea marcajului CE

După parcurgerea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul trebuie să fie vizibil și lizibil pe produs sau, dacă acest lucru nu este posibil datorită naturii produsului, trebuie să fie aplicat pe ambalaj și pe documentele însoțitoare. Marcajul CE constă în inițialele ‘CE’ în forma prezentată mai jos:

CE MARCAJ

Elementele ce compun marcajul CE trebuie să aibă aceeași dimensiune pe verticală și trebuie să aibă minim 5 mm. Dacă marcajul CE este mărit sau micșorat, proporțiile reprezentate în imaginea tip grilă de mai sus trebuie respectate.

Numărul de identificare emis de către Organismul Notificat care a condus  procedura de evaluare trebuie de asemenea să fie aplicat.

În cazul în care produsul se supune altor directive ce tratează alte aspecte și oferă și indicații privind marcajul ‘CE’, documentele însoțitoare trebuie să indice și faptul că produsul respectă normele din respectivele directive.

Cu toate acestea, atunci când una sau mai multe directive permit fabricantului, într-un interval de tranziție, să aleagă ce clasificare să aplice, marcajul ‘CE’ trebuie să indice doar conformitatea cu acele directive aplicate de către fabricant. În aceste cazuri, particularitățile directivelor aplicate, așa cum au fost acestea publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie indicate în acele documente, avize sau instrucțiuni (emise în conformitate cu directivele respective) care însoțesc aceste produse.

UPDATE:  A intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

Cerere Oferta CISEO - Consultanta Marcaj CE & Certificare de Produs

  • Va rugam sa completati in campul de mai sus urmatoarele detalii: O scurta descriere a produsului / produselor certificate; Ce standarde de produs se aplica? Ce directive europene se aplica? Care este termenul maxim planificat de dvs. pentru obtinerea Marcajului CE?
    Va informam ca datele solicitate mai sus si prin formularele de inscriere sau cererile de aplicare pentru serviciile CISEO si ale partenerilor nostri sunt datele minime necesare pentru satisfacerea cerintelor legale privind intocmirea ofertei, contractului si facturii, pentru exercitarea obiectului legitim de activitate al societatii, inclusiv pentru elaborarea documentelor cerute de ANC, ISCIR, IRCA, SAAS, AMPG si alte organizatii sau organisme de certificare si/sau acreditare nationale sau internationale, sau pentru identificare in cazul eventualelor dispute juridice. Va informam ca depunem toate diligentele pentru a lua masuri in vederea stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate, conform legislatiei in vigoare. Durata pastrarii acestor date este conform prevederilor legale. Va puteti exercita oricand, dupa trimiterea acesui formular, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare. Va informam ca datele dvs. personale sunt utilizate in scopul contactarii in vederea oferirii de servicii de instruire, implementare si certificare. Obiectul nostru de activitate nu se poate desfasura fara prelucrarea acestor date in scopurile mentionate mai sus. In cazul in care nu sunteti de acord, va rugam sa nu transmiteti cererea dvs.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.