6.5. INFRASTRUCTURA EUROPEANĂ DE ACREDITARE

6.5. INFRASTRUCTURA EUROPEANĂ DE ACREDITARE

 

— Cooperarea Europeana pentru Acreditare (EA) este organizatia organismelor nationale de acreditare europene.

— Aceasta joaca un rol crucial in punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2008 si una dintre principalele sale sarcini este organizarea sistemului de evaluare la nivel de omologi a organismelor nationale de acreditare.

— Sarcinile EA pot include, de asemenea, elaborarea sau recunoasterea unor scheme sectoriale.

Regulamentul prevede recunoasterea unei infrastructuri europene de acreditare. In prezent, aceasta este Cooperarea Europeana pentru Acreditare (EA), respectiv organizatia regionala a organismelor nationale de acreditare europene. EA joaca un rol crucial in punerea in aplicare a regulamentului. De asemenea, datorita sistemului de evaluare la nivel de omologi, EA este organismul in masura sa exercite supravegherea cea mai atenta a functionarii practice a acreditarii in Europa. Comisia si EA au incheiat o conventie-cadru de parteneriat pe baza careia EA isi indeplineste sarcinile. Una dintre principalele sarcini ale EA este de a realiza o evaluare la nivel de omologi a organismelor nationale de acreditare, in conformitate cu standardele si practicile internationale., Organizatia contribuie, de asemenea, in generalla dezvoltarea, mentinerea si punerea in aplicare a acreditarii in cadrul UE.

6.5.1. SCHEME SECTORIALE DE ACREDITARE

 

La cererea Comisiei, sarcinile EA pot include dezvoltarea de scheme sectoriale de acreditare sau acceptarea schemelor existente. O schema sectoriala este o schema bazata pe un standard relevant pentru un anumit produs, proces, serviciu etc., precum si pe cerinte suplimentare specifice sectorului in cauza si/sau pe acte legislative specifice. Se poate recurge la acreditare pentru a determina daca organismele de evaluare a conformitatii au competentele necesare pentru a efectua evaluari in cadrul programelor respective. EA poate contribui la dezvoltarea de scheme sectoriale, precum si la definirea criteriilor de evaluare si a procedurilor deevaluare la nivel de omologi corespunzatoare. De asemenea, EA poate recunoaste scheme existente care isi stabilescpropriile criterii de evaluare si propriile proceduri de evaluare la nivel de omologi. In cazul unor scheme sectoriale legate de legislatia UE, Comisia trebuie sa se asigure ca schema propusa indeplineste cerintele necesare din legislatia aplicabila in ceea ce priveste interesele publice vizate de legislatia specifica.

6.5.2. EVALUAREA LA NIVEL DE OMOLOGI

 

Una dintre sarcinile cele mai importante ale EA consta in organizarea sistemului de evaluare la nivel de omologia organismelor nationale de acreditare, care constituie piatra de temelie a sistemului de acreditare european.

Sistemele, procedurile si structurile organismelor nationale de acreditare fac obiectul unor evaluari la nivel de omologi la intervale de maximum patru ani. Sistemul de evaluare la nivel de omologi are scopul de a asigura coerenta si echivalenta practicilor in materie de acreditare aplicate in intreaga Europa, astfel incat actorii de pe piata, in sensul larg, inclusiv autoritatile publice nationale (254), sa recunoasca reciproc serviciile furnizate de organismele care au facut, cu succes, obiectul unei evaluari la nivel de omologi, acceptand astfel certificatele de acreditare si atestarile eliberate de organismele de evaluare a conformitatii pe care le-au acreditat. EA prevede un sistem de formare adecvat pentru a asigura coerenta activitatilor de evaluare la nivel de omologi si a rezultatelor in intreaga Europa. O evaluare la nivel de omologi pozitiva permite unui organism national de acreditare sa semneze acordul multilateral al EA sau sa isi pastreze statutul de semnatar. In temeiul acestui acord, toti semnatarii au obligatia de a recunoaste reciproc echivalenta sistemelor de acreditare respective, precum si nivelul de incredere echivalent al atestarilor eliberate de organismele de evaluare a conformitatii pe care le-au acreditat.

Sistemul de evaluare la nivel de omologi functioneaza la mai multe niveluri. Mai intai, organismele nationale de acreditare trebuie sa indeplineasca cerintele standardului armonizat EN ISO/CEI 17011 „Evaluarea conformitatii. Cerinte generale pentru organismele de acreditare care acrediteaza organisme de evaluare a conformitatii”, precum si cerintele din regulament care nu sunt cuprinse in standardul international cu privire la organismele de acreditare; este vorba, inspeta, de principiile unui singur organism national de acreditare care activeaza ca autoritate publica: caracterulnecomercial si neconcurential.

Organismele de acreditare trebuie sa demonstreze, in continuare, ca dispun de capacitatile si de competentele care l epermit sa efectueze acreditarea in diferitele domenii de evaluare a conformitatii de care raspund. Aceste activitati sunt definite, ele insele, de un anumit numar de standarde armonizate (cum ar fi EN ISO/CEI 17025 pentru laboratoarele de testare si etalonare, EN ISO/CEI 17020 pentru organismele de inspectie sau EN ISO/CEI 17065 pentru organismele de certificare a produselor, proceselor si serviciilor). De asemenea, evaluatorii la nivel de omologi trebuie sa se asigure ca organismul de acreditare tine cont, in evaluarile sale, de toate cerintele relevante pentru activitatile specifice de evaluarea conformitatii pe care trebuie sa le efectueze organismele pe care le acrediteaza. Poate fi vorba despre cerintele speciale cuprinse in schemele de evaluare a conformitatii, inclusiv schemele europene si nationale.

6.5.3. PREZUMTIA DE CONFORMITATE PENTRU ORGANISMELE NATIONALE DE ACREDITARE

 

Daca un organism national de acreditare poate demonstra, in urma procesului de evaluare la nivel de omologi, ca indeplineste cerintele din standardul armonizat relevant (255), se considera ca acesta indeplineste cerintele aplicabile organismelor nationale de acreditare descrise la articolul 8 din regulament.

Si mai important de mentionat – mai ales pentru domeniul reglementat–, daca un organism national de acreditarea facut, cu succes, obiectul unei evaluari la nivel de omologi pentru o activitate specifica de evaluare a conformitatii, autoritatile nationale au obligatia de a accepta certificatele de acreditare emise de organismul respectiv, precum si orice atestare (de exemplu, rapoarte de testare sau de inspectie, certificate) intocmita de organismele de evaluare a conformitatii acreditate de organismul respectiv.

6.5.4. ROLUL EA IN SPRIJINIREA SI ARMONIZAREA PRACTICILOR IN MATERIE DE ARMONIZARE APLICATE IN EUROPA

 

In continuarea rolului EA ca organizatie responsabila de evaluarea la nivel de omologi a organismelor nationale de acreditare, este necesar sa se adopte o abordare coerenta si echivalenta in materie de acreditare care, in consecinta, sa justifice recunoasterea si acceptarea reciproca a atestarilor de evaluare a conformitatii. Aceasta inseamna ca EA trebuie sa favorizeze o abordare comuna in ceea ce priveste practicile in materie de acreditare, precum si standarde armonizate si cerinte susceptibile de a fi cuprinse in orice schema sectoriala. Astfel, cu participarea tuturor actorilor implicati, inclusiva partilor interesate si a autoritatilor nationale, EA trebuie sa elaboreze o orientare transparenta pe care membrii sai sunt obligati sa o respecte atunci cand efectueaza activitati de acreditare.

 NOTE:

(254) Articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(255) ISO/IEC 17011.

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)