Produse pentru constructii. Cele 4 sisteme de atestare a conformitatii.

Atestarea conformităţii produselor pentru construcţii este sistemul procedural prin care este evaluată şi stabilită conformitatea produselor pentru construcţii cu standardele de produs aplicabile, în vederea aplicării marcajului european de conformitate CE (marcaj CE).

Conform legislatiei in domeniu, „produs pentru construcţii” reprezinta orice produs realizat în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcţii, termenul desemnând materiale, elemente şi componente individuale sau alcătuind un set, inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalaţii, plasate pe piaţă în forma în care urmează a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate în construcţii prin operaţii şi/sau lucrări de construcţii. De asemenea, termenul „construcţii” semnifica orice obiect care este construit sau rezultă din operaţii şi/sau lucrări de construcţii şi este fixat de pământ, termenul desemnând atât clădirile, cât şi lucrările de inginerie civilă.

Marcajul CE este obligatoriu pentru toate produsele pentru construcții pentru care exista standard de produs armonizat, cu scopul de a putea fi comercializate în cadrul pieței interne europene.

Marcarea CE a produsului nu constă doar în aplicarea unei etichete pe produsul de constructii. Producătorii trebuie să îndeplinească mai multe cerinte din legislatia aplicabila pentru a parcurge întregul proces al marcării CE.

Conform procedurilor interne privind calitatea, din cadrul companiei, și, în unele cazuri, în colaborare cu laboratoare externe sau furnizori de servicii externi, producatorii au responsabilitatea de a evalua performanța produsului și de a implementa controlul producției în fabrică, conform standardelor de produs aplicabile. Rezultatele evaluării și controlul producției în fabrică vă permit să vă asigurați că performanța nu se modifică în timp. Terminologia juridică utilizată în acest sens este „evaluarea și verificarea constanței performanței” (assessment and verification of constancy of performance – AVCP2), iar partea terță sau părțile terțe care realizează verificarea sunt numite organisme notificate.

Evaluarea produsului este realizată prin definirea valorilor unei liste de caracteristici numite caracteristici esențiale. Puteți consulta lista completă în anexa ZA la standardele armonizate și în documentele de evaluare europene (DEE). Lista poate fi diferită pentru fiecare utilizare preconizată și, în cazul unui produs cu mai multe utilizări preconizate, aceasta ar trebui să conțină caracteristicile corespunzătoare fiecăreia dintre utilizări.
Lista include, de asemenea, sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței pentru fiecare utilizare preconizată. În funcție de acest sistem, este posibil să aveți nevoie de unul sau mai multe organisme notificate care să efectueze sarcinile aferente sistemului.

După identificarea listei de caracteristici esențiale relevante pentru produsul dumneavoastră, trebuie să verificați procedurile pe care trebuie să le urmați pentru a declara performanța fiecărei caracteristici esențiale, cum ar fi metode de testare, valori tabulare etc. Aveți obligația să utilizați procedurile respective pentru incercarea esantioanelor.

De asemenea, trebuie să definiți în mod detaliat, controlul producției în fabrică implementat de dumneavoastră.
Sistemul AVCP aplicabil fiecărei caracteristici esențiale va necesita, în unele cazuri, ca un organism notificat să efectueze unele sarcini suplimentare.

Mai jos sunt prezentate sarcinile pe care dumneavoastră și organismele notificate trebuie să le îndepliniți în funcție de sistemul AVCP.

Sistemele de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii sunt:

Sistemul 1+ – Declarația de conformitate din partea fabricantului referitoare la performanța caracteristicilor esențiale ale produsului pentru construcții pe baza următoarelor elemente:

(a) fabricantul:

 • efectuează controlul producției în fabrică;
 • încercarea suplimentară a eșantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un plan de încercări prestabilit;

(b) organismul notificat de certificare a produselor emite certificatul de constanță a performanței produsului pe baza:

 • determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;
 • inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică;
 • supravegherii și evaluării continue a controlului producției în fabrică;
 • încercării prin sondaj a unor eșantioane prelevate înaintea introducerii produsului pe piață;

Sistemul 1 – Declarația de conformitate din partea fabricantului referitoare la performanța caracteristicilor esențiale ale produsului pentru construcții pe baza următoarelor elemente:

(a) fabricantul:

 • efectuează controlul producției în fabrică;
 • încercarea suplimentară a eșantioanelor prelevate în fabrică de către fabricant în conformitate cu un plan de încercări prestabilit;

(b) organismul notificat de certificare a produselor emite certificatul de constanță a performanței produsului pe baza:

 • determinării produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;
 • inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică;
 • supravegherii și evaluării continue a controlului producției în fabrică.

Sistemul 2+ – Declarația de conformitate din partea fabricantului referitoare la performanța caracteristicilor esențiale ale produsului pentru construcții pe baza următoarelor elemente:

(a) fabricantul:

 • determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;
 • efectuează controlul producției în fabrică;
 • încercarea eșantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un plan de încercări prestabilit.

(b) organismul notificat de certificare a controlului producției emite certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică pe baza:

 • inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică;
 • supravegherii și evaluării continue a controlului producției în fabrică.

Sistemul 3 – Declarația de conformitate din partea fabricantului referitoare la performanța caracteristicilor esențiale ale produsului pentru construcții pe baza următoarelor elemente:

(a) fabricantul efectuează controlul producției în fabrică;

(b) laboratorul de încercări notificat efectuează determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip (pe baza eșantionării efectuate de fabricant), a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului.

Sistemul 4 – Declarația de conformitate din partea fabricantului referitoare la performanța caracteristicilor esențiale ale produsului pentru construcții pe baza următoarelor elemente:

(a) fabricantul:

 • efectuează determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip, a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;
 • efectuează controlul producției în fabrică.

(b) nicio sarcină pentru organismul notificat.

În cazul în care utilizarea preconizata de dumneavoastră se încadrează în sistemul AVCP 4, nu veți avea nevoie să contractați un organism notificat. În cazul în care acestea se încadrează în sistemul 3, produsul trebuie să fie testat de un organism notificat (în acest caz, un laborator notificat), care poate fi diferit pentru fiecare caracteristică esențială. În cazul în care utilizarea preconizata se încadrează în sistemele 1, 1+ sau 2+, organismul notificat va evalua constanta performantei produsului dumneavoastra si va realiza toate atributiile conform cu sistemul de atestare aplicabil.

Indiferent de sistemul de atestare a conformitatii aplicabil, producatorii au intotdeauna responsabilitatea de a respecta cerintele din Regulamentul 305/2011 si de a implementa un sistem de control al productiei in fabrica in conformitate cu standardul de produs armonizat. In acest sens, producatorii pot apela la serviciile de Consultanta Marcaj CE / Certificare de produs.

Sursa: REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului