Certificare de produse – Marcaj CE

Ce înseamnă certificare de produs? Ce înseamnă Marcaj CE?

Certificarea de produs sau marcajul CE reprezinta finalitatea procesului de evaluare a conformitatii desfășurat de producător pentru a verifica dacă cerințele specifice legate de un produs au fost respectate. Obiectivul principal al procedurii de evaluare a conformității este de a demonstra că produsele introduse pe piață sunt conforme cu cerințele cuprinse în dispozițiile legislației relevante. Evaluarea conformității este responsabilitatea producătorului. Un produs face obiectul unei evaluări a conformității atât în cursul fazei de proiectare, cât și al fazei de producție. Chiar dacă proiectarea sau producția sunt subcontractate, producătorul rămâne responsabil cu efectuarea evaluării conformității.

Marcajul CE este singurul marcaj de conformitate care indică faptul că un produs este conform cu legislația de armonizarea Uniunii care i se aplică și care prevede aplicarea marcajului CE.

Astfel, marcajul CE este un indicator-cheie al conformității unui produs cu legislația Uniunii Europene, care se aplică produsului și care prevede aplicarea marcajului CE, și permite libera circulație a produselor în cadrul Spatiului Economic European și pe piața Turciei, indiferent dacă acestea sunt fabricate în cadrul SEE, în Turcia sau într-o altă țară.

Legislația sectorială de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea marcajului CE urmează, în esență, principiile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și ale Deciziei nr. 768/2008/CE.

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 stabilește definiția, formatul și principiile generale care reglementează marcajul CE. Decizia nr. 768/2008/CE prevede procedurile de evaluare a conformității care conduc la aplicarea marcajului CE.

In plus, Directiva 2001/95/CE  privind siguranța generală a produselor (DSGP) are scopul de a garanta, în întreaga UE, un nivel ridicat de siguranță pentru bunurile de consum care nu intră sub incidența unei legislații UE de armonizare sectorială. DSGP completează, de asemenea, în anumite privințe, dispozițiile legislației sectoriale. Principala dispoziție a DSGP se referă la obligația producătorilor de a introduce pe piață numai produse sigure. DSGP prevede, de asemenea, o serie de dispoziții privind supravegherea pieței, având drept scop garantarea unui nivel ridicat al protecției sănătății și siguranței consumatorilor.

Marcajul CE este consecința vizibilă a întregului proces care cuprinde evaluarea conformității în sens larg și indică faptul că un produs este declarat de către producător ca fiind conform cu legislația de armonizare a Uniunii. Marcajul CE trebuie să fie considerat o informație esențială pentru autoritățile din statele membre și pentru celelalte părți interesate (de exemplu, distribuitorii).

Indiferent dacă este stabilit pe teritoriul Uniunii sau în afara acesteia, producătorul este entitatea responsabilă în cele din urmă cu conformitatea produsului cu dispozițiile legislației de armonizare a Uniunii și cu aplicarea marcajului CE. Producătorul poate desemna un reprezentant autorizat care să aplice marcajul CE în numele său.

Prin aplicarea marcajului CE pe un produs, producătorul declară pe răspunderea sa exclusivă (și indiferent dacă un terța fost implicat sau nu în procesul de evaluare a conformității) că produsul este conform cu toate cerințele legale a căror respectare este necesară pentru a obține marcajul CE.

Dacă importatorul, distribuitorul sau un alt operator introduce produse pe piață sub numele sau marca sa ori le modifică, atunci acesta preia responsabilitățile producătorului. Printre acestea se numără responsabilitatea pentru conformitatea produsului și pentru aplicarea marcajului CE. În acest caz, el trebuie să dispună de suficiente informații înlegătură cu proiectarea și fabricarea produsului, dat fiind că își va asuma răspunderea juridică în momentul aplicării marcajului CE.

Obligația de a aplica marcajul CE se extinde la toate produsele care intră în domeniul de aplicare al actelor legislative care prevăd aplicarea acestuia și care sunt destinate pieței Uniunii. Prin urmare, marcajul CE trebuie să fie aplicat:

— pe toate produsele nou fabricate care fac obiectul unei legislații ce prevede marcajul CE, indiferent dacă acestea sunt fabricate în statele membre sau în țări terțe;

pe produsele folosite și de ocazie importate din țări terțe și care fac obiectul unei legislații ce prevede aplicarea marcajului CE;

pe produsele modificate care, în calitate de produse noi, fac obiectul unei legislații care prevede marcajul CE, și care au fost modificate într-un mod care ar putea afecta siguranța sau conformitatea produsului cu legislația de armonizare aplicabilă. În unele cazuri, un produs este considerat final în scopul unui anumit act de armonizare al Uniunii și trebuie să poarte marcajul CE. Același produs este încorporat ulterior într-un alt produs final, care, la rândul său, face obiectul unui alt act de armonizare al Uniunii care, de asemenea, impune aplicarea marcajului CE. Aceasta conduce la o situație în care, pe un produs, se pot regăsi mai multe marcaje CE.

Un produs poate purta marcaje și mărci suplimentare, cu condiția ca acestea să îndeplinească o funcție diferită de cea a marcajului CE, să nu fie susceptibile de a fi confundate cu marcajul CE și să nu reducă lizibilitatea și vizibilitatea acestuia.

Mai multe acte din legislația de armonizare a Uniunii prevăd marcaje suplimentare care sunt complementare marcajului CE și care nu se suprapun cu acesta, de exemplu:

— eticheta energetică UE pentru produsele cu impact energetic;

— marcajul specific de protecție împotriva exploziilor impus pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive;

— identificatorul unor categorii de echipamente impuse pentru echipamentele hertziene (categoria 2);

— marcajul metrologic suplimentar impus pentru mijloacele de măsurare și pentru aparatele de cântărit cu funcționare neautomată.

Marcajul CE nu reprezintă o certificare a calităţii, ci este o condiţie prealabilă obligatorie de liberă circulaţie a produselor, vizând sănătatea sau siguranţa utilizatorului final.

Marcajul CE constituie primul indiciu din care se poate deduce că au fost efectuate controalele necesare înainte de introducerea pe piață a produsului în cauză, în scopul de a garanta conformitatea acestuia cu cerințele legislative. Autoritățile de supraveghere a pieței au dreptul să efectueze controale suplimentare în vederea protejării interesului public. Aplicarea marcajului CE pe un produs care nu este reglementat de niciunul dintre actele legislative de armonizare ale Uniunii care prevede aplicarea marcajului este considerată înșelătoare, deoarece consumatorii sau utilizatorii, de exemplu, pot avea impresia că produsul în cauză respectă anumite dispoziții ale legislației de armonizarea Uniunii.

Etapele obtinerii marcajului CE

Pentru multe produse care trebuie să poarte marcajul CE, este suficientă o evaluare a conformităţii şi o declaraţie a producătorului privind conformitatea.

O instituţie desemnată pentru evaluarea conformităţii trebuie inclusă atunci când acest lucru este cerut în mod explicit în respectiva directivă din cauza potenţialului sporit de periculozitate ai produsului.

Trebuie respectate următoarele etape:

Etapa 1

Clarificarea următoarelor aspecte:

 • Cum este definit produsul ?
 • Cărei/căror directive se supune ? (Obs: Dacă produsul intră sub incidenţa mai multor directive, atunci trebuie respectate toate!)
 • Care sunt cerinţele esenţiale care rezulta din directiva/directive ?
 • Există standarde europene armonizate ?
 • Există standarde naţionale adoptate ?
 • Produsul îndeplineşte cerinţele esenţiale privind siguranţa?
 • Există deficienţe ?
 • Trebuie în cazuri incerte să fie inclus un organism desemnat ?
 • Trebuie un organism desemnat să confirme printr-o atestare/un certificat, conformitatea produsului cu directiva UE ?

Etapa 2

Îndeplinirea cerinţelor esenţiale precum şi asigurarea calităţii de către producător conform directivelor UE şi dacă este cazul conform unui sistem de control al calitatii. Şi pentru această etapă trebuie respectate cerinţele esenţiale ale diferitelor directive UE.

Pentru precizarea cerinţelor esenţiale pot fi incluse standarde corespunzătoare şi mai ales standardele europene armonizate. Scopul de protecţie al directivelor UE poate insă fi atins şi în alt mod.

Etapa 3

Intocmirea documentaţiei tehnice.

Intocmirea declaraţiei de conformitate de către producător sau persoana autorizată de acesta în UE, dacă este cazul obţinerea unei atestări a modelului în UE / a unui certificat de la un organism desemnat, în măsura în care acest lucru este prevăzut de directiva UE.

Etapa 4

Aplicarea marcajului CE fără / cu numărul de identificare al unui organism desemnat şi dacă este cazul cu indicarea anului, conform cerinţelor respectivei directive UE.

Următoarele etape trebuie respectate pentru marcajul CE curent al unui produs in serie:

Etapa 5

Supravegherea produselor de către producător cu un sistem de management al calitatii adecvat, la produsele certificate.

Etapa 6

Respectarea modificărilor în privinţa cerinţelor esenţiale şi a standardelor armonizate; dacă este cazul verificarea ulterioară şi certificarea din nou în cazul modificărilor esenţiale ale produsului care este adaptat nivelului tehnicii.

Ultima situaţie este valabilă şi în cazul modificărilor produsului sau fabricării de către producător, fără ca cerinţele esenţiale sau standardele armonizate să se fi modificat.

Afla care sunt domeniile reglementate pentru aplicarea Marcajului CE

Cerere Oferta CISEO - Consultanta Marcaj CE & Certificare de Produs

 • Va rugam sa completati in campul de mai sus urmatoarele detalii: O scurta descriere a produsului / produselor certificate; Ce standarde de produs se aplica? Ce directive europene se aplica? Care este termenul maxim planificat de dvs. pentru obtinerea Marcajului CE?
  Va informam ca datele solicitate mai sus si prin formularele de inscriere sau cererile de aplicare pentru serviciile CISEO si ale partenerilor nostri sunt datele minime necesare pentru satisfacerea cerintelor legale privind intocmirea ofertei, contractului si facturii, pentru exercitarea obiectului legitim de activitate al societatii, inclusiv pentru elaborarea documentelor cerute de ANC, ISCIR, IRCA, SAAS, AMPG si alte organizatii sau organisme de certificare si/sau acreditare nationale sau internationale, sau pentru identificare in cazul eventualelor dispute juridice. Va informam ca depunem toate diligentele pentru a lua masuri in vederea stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate, conform legislatiei in vigoare. Durata pastrarii acestor date este conform prevederilor legale. Va puteti exercita oricand, dupa trimiterea acesui formular, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare. Va informam ca datele dvs. personale sunt utilizate in scopul contactarii in vederea oferirii de servicii de instruire, implementare si certificare. Obiectul nostru de activitate nu se poate desfasura fara prelucrarea acestor date in scopurile mentionate mai sus. In cazul in care nu sunteti de acord, va rugam sa nu transmiteti cererea dvs.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.