Consultanta Marcaj CE

Cerere Oferta CISEO - Consultanta Marcaj CE & Certificare de Produs

  • Va rugam sa completati in campul de mai sus urmatoarele detalii: O scurta descriere a produsului / produselor certificate; Ce standarde de produs se aplica? Ce directive europene se aplica? Care este termenul maxim planificat de dvs. pentru obtinerea Marcajului CE?
    Va informam ca datele solicitate mai sus si prin formularele de inscriere sau cererile de aplicare pentru serviciile CISEO si ale partenerilor nostri sunt datele minime necesare pentru satisfacerea cerintelor legale privind intocmirea ofertei, contractului si facturii, pentru exercitarea obiectului legitim de activitate al societatii, inclusiv pentru elaborarea documentelor cerute de ANC, ISCIR, IRCA, SAAS, AMPG si alte organizatii sau organisme de certificare si/sau acreditare nationale sau internationale, sau pentru identificare in cazul eventualelor dispute juridice. Va informam ca depunem toate diligentele pentru a lua masuri in vederea stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate, conform legislatiei in vigoare. Durata pastrarii acestor date este conform prevederilor legale. Va puteti exercita oricand, dupa trimiterea acesui formular, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare. Va informam ca datele dvs. personale sunt utilizate in scopul contactarii in vederea oferirii de servicii de instruire, implementare si certificare. Obiectul nostru de activitate nu se poate desfasura fara prelucrarea acestor date in scopurile mentionate mai sus. In cazul in care nu sunteti de acord, va rugam sa nu transmiteti cererea dvs.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Domenii reglementate & Directive europene

PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII:

Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

ECHIPAMENTE DE JOASA TENSIUNE, SUB PRESIUNE, DE REFRIGERARE;

Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile si de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE si 1999/36/CE (TPED) ale Consiliului.

Directiva 2014/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe piata a recipientelor simple sub presiune (2009/105/EC)

Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind cerintele de randament pentru cazanele noi de apa calda cu combustie lichida sau gazoasa

Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub presiune ( abroga Directiva 97/23/CE (PED) a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune)

ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECTIE:

Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protectie si de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

JUCARII

Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranta jucariilor

ASCENSOARE:

Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la ascensoare si la componentele de siguranta pentru ascensoare

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA:

Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetica (reformare)

ECHIPAMENTE ELECTRICE :

Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor electrice destinate utilizarii in cadrul unor anumite limite de tensiune

MASINI / ECHIPAMENTE TEHNICE:

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice si de modificare a Directivei 95/16/CE

DISPOZITIVE MEDICALE:

Regulamentul (UE) 2017/746 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro si de abrogare a Directivei 98/79/CE si a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei

Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale

ARZATOARE CU COMBUSTIBILI GAZOSI:

Directiva 2009/142/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazosi

SERVICII:

Directiva 2006/123/CE (Service) a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne

MARFURI & SUBSTANTE PERICULOASE, EXPLOZIVE

Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele si sistemele de protectie destinate utilizarii in atmosfere potential explozive 

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de marfuri periculoase

Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

AUTOVEHICULE / VEHICULE:

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (directiva-cadru)

Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea si supravegherea pietei pentru vehiculele agricole si forestiere

 Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea si supravegherea pietei pentru vehiculele cu doua sau trei roti si pentru cvadricicluri

Ambalaje si deseuri de ambalaje;
Produse cosmetice etc.

Decizia 97/176/CE,
Decizia 97/462/CE,
Decizia 99/469/CE,
Decizia 97/740/CE,
Decizia 98/214/CE (EN 1090-1),
Decizia 98/598/CE,
Decizia 98/601/CE,
Decizia 99/94/CE,
Decizia 99/469/CE,
Decizia 99/91/CE

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor si de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie