Un nou Regulament UE reglementeaza Echipamentul individual de protectie si comercializarea acestuia (Marcaj CE)

REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protectie abroga Directiva 89/686/CEE a Consiliului

„Directiva 89/686/CEE a Consiliului (3) a fost adoptata in contextul instituirii pietei interne, cu scopul de a armoniza cerintele de sanatate si securitate aplicabile echipamentelor individuale de protectie (EIP) la nivelul tuturor statelor membre si de a inlatura obstacolele din calea comertului cu EIP intre statele membre.

Directiva 89/686/CEE se bazeaza pe principiile noii abordari, stabilite prin Rezolutia Consiliului din 7 mai 1985 privind o noua abordare in domeniul armonizarii tehnice si al standardizarii (4). Prin urmare, ea stipuleaza doar cerintele esentiale de securitate aplicabile EIP, in vreme ce detaliile tehnice sunt adoptate de Comitetul European de Standardizare (CEN) si de Comitetul European de Standardizare in Electrotehnica (Cenelec), in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului (5). Conformitatea cu standardele armonizate astfel stabilite, ale caror numere de referinta sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ofera prezumtia de conformitate cu cerintele Directivei 89/686/CEE. Experienta a demonstrat faptul ca aceste principii de baza functioneaza bine in sectorul respectiv si ar trebui sa fie mentinute si chiar promovate in continuare.

Experienta dobandita cu ocazia aplicarii Directivei 89/686/CEE a scos la iveala insuficiente si inconsecvente in ceea ce priveste produsele acoperite si procedurile de evaluare a conformitatii. Pentru a tine cont de respectiva experienta si a preciza cadrul in care produsele care fac obiectul prezentului regulament pot fi puse la dispozitie pe piata, anumite aspecte ale Directivei 89/686/CEE ar trebui revizuite si consolidate.

Dat fiind faptul ca domeniul de aplicare, cerintele esentiale de sanatate si securitate si procedurile de evaluare a conformitatii trebuie sa fie identice in toate statele membre, acestea din urma nu dispun de aproape niciun fel de flexibilitate in ceea ce priveste transpunerea in dreptul intern a unei directive bazate pe principiile noii abordari. Prin urmare, este oportuna inlocuirea Directivei 89/686/CEE cu un regulament – instrumentul juridic adecvat pentru impunerea unor norme clare si detaliate care sa elimine posibilitatea unei transpuneri divergente la nivelul statelor membre.

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului (6) stabileste norme privind acreditarea organismelor de evaluare a conformitatii, ofera un cadru pentru supravegherea pietei produselor si pentru controlul produselor provenite din tarile terte si stabileste principiile generale privind marcajul CE.

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European si a Consiliului (7) stabileste principii si dispozitii de referinta comune menite sa se aplice intregii legislatii sectoriale. Pentru a se asigura coerenta cu alte acte legislative sectoriale privind produsele, este oportuna alinierea anumitor dispozitii din prezentul regulament la dispozitiile deciziei mentionate, in masura in care particularitatile sectoriale nu necesita solutii diferite. Prin urmare, anumite definitii, obligatiile generale ale operatorilor economici, prezumtia de conformitate, declaratia de conformitate UE, normele privind marcajul CE, cerintele privind organismele de evaluare a conformitatii si procedurile de notificare, procedurile de evaluare a conformitatii, precum si dispozitiile privind procedurile aplicabile EIP care prezinta un risc ar trebui sa fie adaptate la decizia respectiva.

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 prevede o procedura pentru formularea de obiectii la standardele armonizate in cazul in care standardele respective nu indeplinesc in totalitate cerintele prezentului regulament.

Prezentul regulament se aplica EIP care sunt noi pe piata Uniunii in momentul introducerii pe piata, adica fie EIP noi fabricate de un producator stabilit in Uniune, fie un EIP nou sau second-hand importat dintr-o tara terta.

Prezentul regulament ar trebui sa se aplice in cazul tuturor formelor de aprovizionare, inclusiv vanzarii la distanta.

Anumite produse de pe piata care ofera utilizatorului o functie de protectie sunt excluse din domeniul de aplicare al Directivei 89/686/CEE. Pentru a garanta utilizatorilor acestor produse acelasi nivel ridicat de protectie ca cel garantat in cazul utilizatorului EIP care fac obiectul Directivei 89/686/CEE, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui sa includa EIP pentru uz privat impotriva caldurii, in concordanta cu EIP similare destinate utilizarii profesionale, care sunt deja reglementate de Directiva 89/686/CEE. Produsele artizanale decorative nu pot fi considerate ca indeplinesc o functie de protectie, astfel incat nu sunt, prin definitie, echipamente individuale de protectie si nu sunt deci vizate de respectiva includere. Imbracamintea destinata uzului privat, cu elemente reflectorizante sau fluorescente incluse ca parti ale modelului vestimentar sau ca ornamentatie, nu este echipament individual de protectie si nu face deci obiectul prezentului regulament. In ceea ce priveste produsele destinate uzului privat, de protectie impotriva conditiilor atmosferice care nu sunt de natura extrema sau de protectie impotriva umezelii sau a apei, inclusiv, dar fara a se limita la imbracaminte de sezon, umbrele si manusi de spalat vase, de asemenea nu ar trebui sa intre in domeniul de aplicare al prezentului regulament. Este de asemenea oportun sa se precizeze lista EIP excluse care figureaza in anexa I la Directiva 89/686/CEE, prin adaugarea unei referinte la produsele care sunt reglementate de alte acte normative si care, prin urmare, sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Operatorii economici ar trebui sa fie raspunzatori de conformitatea EIP cu cerintele prezentului regulament, in mod corespunzator cu rolul detinut in cadrul lantului de aprovizionare, astfel incat, pe de o parte, sa se garanteze un nivel ridicat de protectie a unor interese publice precum sanatatea, securitatea si protectia utilizatorilor, iar, pe de alta parte, sa se asigure o concurenta loiala pe piata Uniunii.

Toti operatorii economici care intervin in lantul de aprovizionare si de distributie ar trebui sa ia masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca pun la dispozitie pe piata numai EIP care sunt in conformitate cu prezentul regulament. Prezentul regulament ar trebui sa prevada o repartizare clara si proportionala a obligatiilor care corespund rolului fiecarui operator economic din cadrul lantului de aprovizionare si de distributie.

Pentru a facilita comunicarea intre operatorii economici, autoritatile nationale de supraveghere a pietei si consumatori, statele membre ar trebui sa incurajeze operatorii economici sa includa si o adresa de internet in plus fata de adresa postala.

Producatorul, avand cunostinte detaliate privind procesul de proiectare si de productie, este cel mai in masura sa efectueze procedura de evaluare a conformitatii. Evaluarea conformitatii ar trebui, asadar, sa ramana exclusiv obligatia producatorului.

Este necesar sa se asigure faptul ca EIP din tarile terte care intra pe piata Uniunii se conformeaza cerintelor prezentului regulament, mai exact ca ele au facut obiectul unor proceduri adecvate de evaluare a conformitatii, efectuate de producatori. Prin urmare, ar trebui prevazute dispozitii care sa impuna importatorilor obligatia de a se asigura ca introduc pe piata EIP care respecta cerintele prezentului regulament si ca nu introduc pe piata EIP neconforme sau care prezinta riscuri. Ar trebui de asemenea prevazute dispozitii care sa impuna importatorilor obligatia de a se asigura ca procedurile de evaluare a conformitatii au fost aplicate si ca marcajul CE si documentatia tehnica elaborata de producatori sunt puse la dispozitia autoritatilor nationale competente pentru inspectie.

Distribuitorii pun EIP la dispozitie pe piata dupa ce acestea au fost introduse pe piata de catre producator sau de catre importator si ar trebui sa actioneze cu diligenta necesara pentru a se asigura ca modul in care manipuleaza EIP nu prejudiciaza conformitatea acestora.

Atunci cand introduce EIP pe piata, fiecare importator ar trebui sa indice pe EIP denumirea, denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata si adresa postala la care poate fi contactat. Ar trebui sa fie prevazute exceptii in cazurile in care dimensiunea sau natura EIP nu permite acest lucru. Sunt incluse aici cazurile in care importatorul ar trebui sa deschida ambalajul pentru a-si putea inscrie denumirea si adresa pe EIP.

Operatorii economici ar trebui sa depuna eforturi pentru a asigura ca toata documentatia relevanta, cum ar fi instructiunile destinate utilizatorilor, este usor de inteles, tine seama de evolutiile tehnologice si de schimbarile survenite in comportamentul utilizatorilor finali si este cat mai actualizata cu putinta, asigurand totodata un continut informational precis si inteligibil. Atunci cand EIP sunt puse la dispozitie pe piata in ambalaje continand mai multe unitati, instructiunile si informatiile ar trebui sa insoteasca fiecare dintre cele mai mici unitati disponibile pe piata.

Orice operator economic care fie introduce EIP pe piata sub propria denumire sau propria marca, fie modifica un produs astfel incat conformitatea acestuia cu cerintele prezentului regulament poate fi afectata, ar trebui considerat producator si ar trebui sa-si asume obligatiile producatorului.

Datorita apropierii lor de piata, distribuitorii si importatorii ar trebui sa fie implicati in atributiile de supraveghere a pietei desfasurate de autoritatile nationale competente si ar trebui sa fie pregatiti sa participe activ, furnizand respectivelor autoritati toate informatiile necesare privind EIP vizate.

Asigurarea trasabilitatii EIP pe parcursul intregului lant de aprovizionare contribuie la simplificarea si eficientizarea supravegherii pietei. Un sistem de trasabilitate eficient faciliteaza sarcina autoritatilor de supraveghere a pietei de a identifica operatorii economici care au pus la dispozitie pe piata EIP neconforme. In ceea ce priveste pastrarea informatiilor cerute in temeiul prezentului regulament pentru identificarea altor operatori economici, operatorii economici nu ar trebui sa aiba obligatia de a actualiza aceste informatii cu privire la alti operatori economici care le-au furnizat EIP sau carora le-au furnizat EIP.

Pentru simplificarea si adaptarea la practica actuala a anumitor cerinte esentiale de securitate prevazute de Directiva 89/686/CEE, ar trebui suprimata cerinta de etichetare cu un indice de confort a EIP destinate protectiei impotriva zgomotului daunator, intrucat experienta a demonstrat imposibilitatea de a masura si a determina un astfel de indice. In ceea ce priveste vibratiile mecanice, este oportuna eliminarea cerintei de a nu depasi valorile-limita prevazute de legislatia Uniunii in ceea ce priveste expunerea lucratorilor la vibratii, intrucat simpla utilizare a EIP nu permite atingerea acestui obiectiv. In ceea ce priveste EIP destinate protectiei impotriva radiatiilor, cerinta ca instructiunile de folosire furnizate de producator sa indice curbe de transmisie nu mai este necesara, intrucat indicarea factorului de protectie este mai utila si suficienta pentru utilizator.

Este necesar sa se specifice in mod clar atat domeniul de aplicare al prezentului regulament, cat si relatia sa cu dreptul statelor membre de a stabili cerinte privind utilizarea EIP la locul de munca, in particular in temeiul Directivei 89/656/CEE a Consiliului (8), pentru a se evita orice fel de confuzie si ambiguitate si pentru a se garanta, astfel, libera circulatie a EIP conforme. Articolul 4 din respectiva directiva obliga angajatorii sa ofere EIP care respecta dispozitiile relevante ale Uniunii privind proiectarea si fabricarea in ceea ce priveste securitatea si sanatatea. In temeiul articolului respectiv, producatorii de EIP care furnizeaza EIP respective angajatilor lor trebuie sa se asigure ca EIP in cauza indeplinesc cerintele prevazute in prezentul regulament.

Autoritatile de supraveghere a pietei ar trebui sa aiba acces usor la declaratia de conformitate UE. Pentru a indeplini aceasta cerinta, producatorii ar trebui sa se asigure ca EIP sunt insotite fie de o copie a declaratiei de conformitate UE, fie de adresa de internet la care poate fi accesata declaratia de conformitate UE.

Pentru a asigura accesul efectiv la informatii in scopul supravegherii pietei, informatiile necesare pentru identificarea tuturor actelor aplicabile ale Uniunii in cazul EIP ar trebui sa fie disponibile intr-o declaratie de conformitate UE unica. Pentru a reduce sarcina administrativa a operatorilor economici, respectiva declaratie de conformitate UE unica ar trebui sa poata fi un dosar care sa cuprinda declaratiile de conformitate individuale relevante.

Pentru a spori eficienta supravegherii pietei, este necesar ca obligatia de intocmire a unei documentatii tehnice complete sa fie extinsa la toate EIP.

Pentru a se asigura ca EIP sunt examinate pe baza stadiului actual al tehnologiei, limita de valabilitate a certificatului de examinare UE de tip ar trebui sa fie stabilita la maximum cinci ani. Ar trebui prevazuta o procedura de reexaminare a certificatului. Pentru a facilita activitatea autoritatilor de supraveghere a pietei, ar trebui prevazut un continut minim obligatoriu al certificatului.

Pentru reinnoirea certificatului de examinare UE de tip ar trebui aplicata o procedura simplificata atunci cand producatorul nu a modificat tipul aprobat, iar standardele armonizate sau alte specificatii tehnice aplicate de producator nu au fost modificate si continua sa indeplineasca cerintele esentiale de sanatate si securitate din punctul de vedere al stadiului actual al tehnologiei. In astfel de cazuri nu ar trebui sa fie necesare teste sau examinari suplimentare, iar sarcina administrativa si costurile aferente ar trebui mentinute la minimum.

Marcajul CE, indicand conformitatea unui produs, este consecinta vizibila a unui intreg proces care inglobeaza evaluarea conformitatii in sens larg. Regulamentul (CE) nr. 765/2008 stabileste principiile generale care reglementeaza marcajul CE. Prezentul regulament ar trebui sa prevada norme de reglementare a aplicarii marcajului CE pe EIP.

Pentru a garanta respectarea cerintelor esentiale de sanatate si securitate prevazute in prezentul regulament, este necesara stabilirea unor proceduri adecvate de evaluare a conformitatii care sa fie urmate de producatori. Directiva 89/686/CEE clasifica EIP in trei categorii, care fac obiectul unor proceduri de evaluare a conformitatii diferite. Pentru asigurarea unui nivel constant ridicat de securitate pentru toate EIP, ar trebui extinsa gama produselor care fac obiectul uneia dintre procedurile de evaluare a conformitatii aplicate in faza de productie. Pentru fiecare categorie de EIP, procedurile de evaluare a conformitatii ar trebui sa fie stabilite, in masura posibilului, in functie de modulele de evaluare a conformitatii prevazute in Decizia nr. 768/2008/CE.

Procedurile de evaluare a conformitatii ar trebui adaptate conditiilor specifice productiei de EIP produse in serie, in care fiecare articol este adaptat pentru a corespunde unui utilizator individual, precum si productiei de EIP produse la unitate pentru a corespunde unui utilizator individual.

Este necesara asigurarea unui nivel de performanta uniform ridicat in randul organismelor de evaluare a conformitatii EIP in intreaga Uniune, iar toate aceste organisme ar trebui sa isi indeplineasca functiile la acelasi nivel si in conditii de concurenta loiala. Prin urmare, ar trebui stabilite cerinte obligatorii pentru organismele de evaluare a conformitatii care doresc sa fie notificate pentru a furniza servicii de evaluare a conformitatii.

In cazul in care un organism de evaluare a conformitatii demonstreaza conformitatea cu criteriile prevazute in standardele armonizate, ar trebui sa se considere ca acesta indeplineste cerintele corespunzatoare prevazute in prezentul regulament.

Pentru a se asigura un nivel omogen al calitatii activitatilor de evaluare a conformitatii EIP, este deopotriva necesar sa se defineasca cerintele pentru autoritatile de notificare si celelalte organisme implicate in evaluarea, notificarea si monitorizarea organismelor notificate.

Sistemul prevazut in prezentul regulament ar trebui completat de sistemul de acreditare prevazut in Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Intrucat acreditarea este un mijloc esential de verificare a competentei organismelor de evaluare a conformitatii, aceasta ar trebui utilizata si in vederea notificarii.

Acreditarea transparenta, astfel cum este prevazuta in Regulamentul (CE) nr. 765/2008, asigurand nivelul necesar de incredere in certificatele de conformitate, ar trebui sa fie considerata de catre autoritatile publice nationale din intreaga Uniune ca fiind modalitatea preferata de a demonstra competenta tehnica a organismelor de evaluare a conformitatii. Cu toate acestea, autoritatile nationale pot considera ca dispun de mijloacele adecvate pentru a realiza ele insele evaluarea respectiva. In asemenea cazuri, pentru a asigura un nivel adecvat de credibilitate a evaluarilor realizate de alte autoritati nationale, acestea ar trebui sa prezinte Comisiei si celorlalte state membre documentele justificative necesare pentru a dovedi ca organismele de evaluare a conformitatii care au fost evaluate indeplinesc cerintele de reglementare relevante.

Organismele de evaluare a conformitatii subcontracteaza deseori parti ale activitatilor lor legate de evaluarea conformitatii sau recurg la o filiala. In vederea asigurarii nivelului de protectie cerut pentru EIP care urmeaza sa fie introduse pe piata, este esential ca subcontractantii si filialele de evaluare a conformitatii sa indeplineasca aceleasi cerinte ca organismele notificate in ceea ce priveste executarea atributiilor de evaluare a conformitatii. Prin urmare, este important ca evaluarea competentei si a functionarii organismelor care urmeaza sa fie notificate, precum si monitorizarea organismelor notificate deja sa acopere si activitatile executate de subcontractanti si de filiale.

Intrucat organismele notificate isi pot oferi serviciile in intreaga Uniune, este adecvat sa se acorde celorlalte state membre si Comisiei posibilitatea de a ridica obiectii cu privire la un organism notificat. Prin urmare, este important sa se acorde o perioada de timp in care sa poata fi clarificate orice indoieli sau preocupari privind competenta organismelor de evaluare a conformitatii, inainte ca acestea sa inceapa sa functioneze ca organisme notificate.

Din ratiuni de competitivitate, este fundamental ca organismele notificate sa aplice procedurile de evaluare a conformitatii fara a crea sarcini inutile pentru operatorii economici. Din acelasi motiv si pentru a asigura tratamentul egal al operatorilor economici, este necesara asigurarea coerentei in aplicarea tehnica a procedurilor de evaluare a conformitatii. Acest lucru se poate realiza cel mai bine printr-o coordonare si cooperare adecvate intre organismele notificate.

Partile interesate ar trebui sa aiba dreptul de a contesta rezultatul unei evaluari de conformitate efectuate de catre un organism notificat. Din acest motiv, este important sa se asigure ca este disponibila o procedura de contestare a deciziilor organismelor notificate.

Statele membre ar trebui sa ia toate masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca EIP care fac obiectul prezentului regulament pot fi introduse pe piata numai daca nu pun in pericol sanatatea sau securitatea persoanelor atunci cand sunt depozitate in mod corespunzator si utilizate in scopul pentru care au fost concepute sau in conditii de utilizare care pot fi prevazute in mod rezonabil. Ar trebui sa se considere ca EIP care fac obiectul prezentului regulament nu indeplinesc cerintele esentiale de sanatate si securitate prevazute in prezentul regulament numai in conditii de utilizare care pot fi prevazute in mod rezonabil, adica in cazul in care utilizarea respectiva ar putea fi rezultatul unui comportament uman legal si previzibil.

Pentru a asigura securitatea juridica, este necesar sa se clarifice faptul ca normele privind supravegherea pietei Uniunii si controlul produselor care intra pe piata Uniunii prevazute in Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplica EIP care fac obiectul prezentului regulament. Prezentul regulament nu ar trebui sa impiedice statele membre sa aleaga autoritatile competente pentru indeplinirea atributiilor respective

Directiva 89/686/CEE prevede deja o procedura de salvgardare care este necesara pentru a permite posibilitatea contestarii conformitatii unui produs. Pentru a spori transparenta si a reduce timpul de prelucrare, este necesar sa se imbunatateasca procedura de salvgardare in vigoare, cu scopul de a-i spori eficienta si de a utiliza expertiza disponibila in statele membre.

Sistemul existent ar trebui sa fie completat printr-o procedura in baza careia partile interesate sa fie informate cu privire la masurile preconizate in legatura cu EIP care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea persoanelor. De asemenea, acest sistem ar trebui sa permita autoritatilor de supraveghere a pietei ca, in cooperare cu operatorii economici relevanti, sa actioneze din timp cu privire la astfel de EIP.

In cazul in care statele membre si Comisia sunt de acord cu privire la justificarea unei masuri luate de un stat membru, nu ar trebui sa mai fie necesara interventia ulterioara a Comisiei, cu exceptia cazurilor in care neconformitatea poate fi atribuita unor deficiente ale unui standard armonizat.

Pentru a tine seama de evolutia cunostintelor tehnice sau de noile dovezi stiintifice, competenta de a adopta acte in conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ar trebui delegata Comisiei in ceea ce priveste modificarea categoriilor de riscuri impotriva carora EIP sunt destinate sa protejeze utilizatorii. Este deosebit de important ca in timpul lucrarilor pregatitoare Comisia sa organizeze consultari adecvate, inclusiv la nivel de experti. Atunci cand pregateste si elaboreaza acte delegate, Comisia ar trebui sa asigure transmiterea simultana, la timp si adecvata a documentelor relevante catre Parlamentul European si Consiliu.

In vederea asigurarii unor conditii uniforme pentru punerea in aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competente de executare Comisiei. Respectivele competente ar trebui exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului (9).

Procedura de consultare ar trebui utilizata pentru adoptarea actelor de punere in aplicare care solicita statului membru notificator sa ia masurile corective necesare cu privire la organismele notificate care nu indeplinesc sau nu mai indeplinesc cerintele pentru notificarea acestora.

Procedura de examinare ar trebui utilizata pentru adoptarea actelor de punere in aplicare privind EIP conforme care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea persoanelor sau pentru alte aspecte ale protectiei interesului public.

Comisia ar trebui sa adopte acte de punere in aplicare imediat aplicabile atunci cand, in cazuri justificate in mod corespunzator referitoare la EIP conforme care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea persoanelor, acestea sunt necesare din motive imperioase de urgenta.

Conform practicii consacrate, comitetul infiintat prin prezentul regulament poate avea un rol util in examinarea chestiunilor legate de aplicarea prezentului regulament care pot fi aduse in discutie fie de presedintele acestuia, fie de un reprezentant al unui stat membru, in conformitate cu regulamentul de procedura al respectivului comitet.

Atunci cand sunt examinate chestiuni referitoare la prezentul regulament, altele decat cele legate de punerea in aplicare sau incalcarea dispozitiilor sale, de exemplu in cadrul unui grup de experti ai Comisiei, Parlamentul European ar trebui sa primeasca, in conformitate cu practicile curente, o documentatie si informatii complete si, dupa caz, o invitatie de a participa la astfel de reuniuni.

Comisia ar trebui sa stabileasca, prin acte de punere in aplicare si, data fiind natura speciala a acestora, fara aplicarea Regulamentului (UE) nr. 182/2011, daca masurile luate de statele membre in privinta EIP neconforme sunt sau nu justificate.

Pentru a oferi producatorilor si altor operatori economici timpul necesar adaptarii la cerintele prezentului regulament, este necesar sa se prevada o perioada de tranzitie suficient de lunga dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament, in decursul careia EIP care respecta cerintele Directivei 89/686/CEE sa poata fi introduse pe piata.

Statele membre ar trebui sa stabileasca norme privind sanctiunile aplicabile pentru incalcarile prezentului regulament si sa asigure punerea in aplicare a respectivelor norme. Sanctiunile prevazute ar trebui sa fie eficace, proportionale si cu efect de descurajare.

Deoarece obiectivul prezentului regulament, si anume asigurarea faptului ca EIP de pe piata indeplinesc cerintele care ofera un nivel ridicat de protectie a sanatatii si a securitatii utilizatorilor, garantand, in acelasi timp, functionarea pietei interne, nu poate fi realizat in mod satisfacator de catre statele membre, dar, avand in vedere amploarea si efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este definit la articolul mentionat, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului mentionat.

Directiva 89/686/CEE a fost modificata de mai multe ori. Intrucat urmeaza sa se efectueze mai multe modificari substantiale si pentru a se asigura o aplicare uniforma in intreaga Uniune, Directiva 89/686/CEE a fost abrogata.”

Citeste aici Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protectie si de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

Cerere Oferta CISEO - Consultanta Marcaj CE & Certificare de Produs

  • Va rugam sa completati in campul de mai sus urmatoarele detalii: O scurta descriere a produsului / produselor certificate; Ce standarde de produs se aplica? Ce directive europene se aplica? Care este termenul maxim planificat de dvs. pentru obtinerea Marcajului CE?
    Va informam ca datele solicitate mai sus si prin formularele de inscriere sau cererile de aplicare pentru serviciile CISEO si ale partenerilor nostri sunt datele minime necesare pentru satisfacerea cerintelor legale privind intocmirea ofertei, contractului si facturii, pentru exercitarea obiectului legitim de activitate al societatii, inclusiv pentru elaborarea documentelor cerute de ANC, ISCIR, IRCA, SAAS, AMPG si alte organizatii sau organisme de certificare si/sau acreditare nationale sau internationale, sau pentru identificare in cazul eventualelor dispute juridice. Va informam ca depunem toate diligentele pentru a lua masuri in vederea stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate, conform legislatiei in vigoare. Durata pastrarii acestor date este conform prevederilor legale. Va puteti exercita oricand, dupa trimiterea acesui formular, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare. Va informam ca datele dvs. personale sunt utilizate in scopul contactarii in vederea oferirii de servicii de instruire, implementare si certificare. Obiectul nostru de activitate nu se poate desfasura fara prelucrarea acestor date in scopurile mentionate mai sus. In cazul in care nu sunteti de acord, va rugam sa nu transmiteti cererea dvs.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.